سایټ د افغانستان د غوره لیگ رسمی

د افغانستان غوره لیګ رسمی وبسایټ

Secondary menu

 
   

میشل پلاتینی کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان د فوټبال څخه ستاینه کوي

د دې پاڼې شریکول