سایټ د افغانستان د غوره لیگ رسمی

د افغانستان غوره لیګ رسمی وبسایټ

Secondary menu

 
   

لوبډلو

د لوبډالو په هکله

مرکز - عقابان هندوکش
شمال ختیځ - موجهای آمو
لوی کابل - شاهین آسمائی
شمال - سیمرغ البرز
سویل ختیځ - د اباسین څپې
لویدیځ - طوفان هریرود
سویل لویدیځ - د میوند اتلان
ختیځ - د سپین غربازان

د دې پاڼې شریکول