وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

 
   

سیمرغ البرز وارد مرحله نیمه نهایی می شود

۷ میزان, ۱۳۹۱

امروزجمعه ۷ میزان ۱۳۹۱ مصادف است به ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ هفته دوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم  فوتبال موج های آموازشمال شرق کشور وتیم سیمرغ البرز ازشمال کشوربه ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه بعد ازظهر با حضور هزاران تماشا چی به مصاف هم رفتند.

هردوتیم تلاش های زیادی می کردند تا دروازه یکدیگر را بسود تیم خود باز کنند. دردقیقه ۱۸ بازی محمد ناصر افضلی بازی کن شماره ۶ ازتیم فوتبال موج های آمو گول اولش را بسود تیم خود زد ودروازه تیم فوتبال سیمرغ البرز را باز کرد .همچنان بازی به شدت ادامه داشت که دردقیقه ۳۰ بازی منیرالحق بازی کن شماره ۱۰ ازتیم فوتبال سیمرغ البرز توانست گول مساوی را به سود تیم خود زد ودروازه موجهای آمو زا باز کرد .باز هم  دردقیقه ۳۶ بازی منیر الحق ندیم بازی کن شماره ۱۰ ازتیم سیمرغ البرز توانست گول دومش را بسود تیم خود زد ودروازه موجهای آمورا  بری باردوم باز کرد .همچنان بازی ادامه داشت تیم فوتبال موجهای تلاش زیادی کردند تادرنیمه اول گولی مساوی را بسود تیم شان بزنند که موفق نشدند بازبه همینطور درنیمه اول دوبریک به نفع تیم فوتبال سیمرغ البرز پایان یافت.

بازهم نیمه دوم میدان آغازشد مهاجمان هردوتیم تلاش به ثمر رساندن گول های بیشتررا به سود تیم شان می کردند که امید نصیب بازی کن شماره ۹ ازتیم سیمرغ البرز گول سوم را بسود تیمش زدوبازی رادردقیقه ۴۸   سه بریک به نفع تیم فوتبال سیمرغ البرز ساخت . دردقیقه ۵۶ بازی عباس عباسین بازی کن شماره ۱۶ ازتیم فوتبال سیمرغ البرز دردقیقه ۵۶ بازی ازطرف داورمیدان کارت زرد دریافت.

همچنان بازی ادامه داشت که محمد ناصر افضلی بازی کن شماره ۶ ازتیم فوتبال موجهای آموگول دوم را بسود تیمش زد ودروازه سیمرغ البرز را دردقیقه ۵۹ بازی بار دوم باز کرد. ودردقیقه ۷۸ بازی حاجی سروش بازی کن شماره ۱۲ ازتیم موجهای آمو ازطرف داور میدان کارت رزد دریافت کرد که دردقیقه ۸۸ بازی مصطفی رضایی بازی کن شماره ۸ ازتیم فوتبال سیمرغ البرز گول چهارمی را بسود تیمش زد وبازی را چهار بردوبه نفع سیمرغ البرز ختم شد.

ودرآخر بهترین بازی کن منیر الحق بازی کن شماره ۱۰ تیم فوتبال سیمرغ البرز انتخاب شد.

به اشتراک بگذارید