وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

Secondary menu

 
   

پیش بینی و ارسال گزارش

فصل
تاریختیم ۱ تیم ۲استدیوم
۷ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰د سپین غر بازانvsموجهای آمواستدیوم ای اف اف
۸ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰سیمرغ البرزvsعقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
۹ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰طوفان هریرودvsموجهای آمواستدیوم ای اف اف
۱۰ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰شاهین آسماییvsعقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
۱۱ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰د سپین غر بازانvsد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
۱۴ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰سیمرغ البرزvsد میوند اتلاناستدیوم ای اف اف
۱۵ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰طوفان هریرودvsد سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
۱۶ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰شاهین آسماییvsسیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
۱۷ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰موجهای آموvsد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
۱۸ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰عقابان هندوکشvsد میوند اتلاناستدیوم ای اف اف

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

تاریختیم ۱نتایجتیم ۲استدیوم
۳ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰طوفان هریرود۱ – ۰د اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
۴ میزان, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰شاهین آسمایی۳ – ۰د میوند اتلاناستدیوم ای اف اف

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

به اشتراک بگذارید